Початкова школа “Старт Академія” визнає необхідність оцінювання як процесу, так і продукту дослідження. Метою оцінювання ми бачимо покращення навчання учнів, отримання інформації щодо їх успішності та підвищення ефективності методів навчання. Оцінювання відбувається за принципом поваги до учня, як особистості та позитивного ставлення до його зусиль у вирішенні конкретних задач, незалежно від досягнутого результату. Водночас, ми віримо, що чим вищі наші очікування від досягнень наших учнів, тим вищими будуть їх досягнення.

В “Старт Академії” перевага надається формувальному оцінюванню, яке мотивує і надихає дитину на навчання, на вияв власних здобутків, сприяє формуванню навичок застосування знань та умінь при виконанні практичних завдань.

Метою формувального оцінювання є:

  • відзначення будь-якого успіху дитини, навіть якщо він незначний;
  • акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках;
  • відсутність страху помилитися;
  • формування впевненості в собі та своїх можливостях;
  • своєчасне виявлення проблем і запобігання їх нашаруванню;
  • стимулювання бажання вчитися та досягати максимально можливих результатів;

Важливою частиною формувального оцінювання є формулювання об’єктивних та зрозумілих навчальних цілей, а також ознайомлення учнів із критеріями оцінювання.

Поточне оцінювання в першому та другому класах має вербальний та описовий характер і не виявляється у вигляді оцінок, балів або інших графічних позначок. Воно нерозривно пов’язане із процесом навчання. Учитель спостерігає за поступом кожної дитини і слідкує за відповідністю між особистими досягненнями окремого учня та очікуваними результатами, зазначеними в освітній програмі. В процесі оцінювання учитель не протиставляє  одну дитину іншій, а порівнює її роботу з тим, як вона працювала раніше. Увага акцентується на позитивних досягненнях. Складнощі обговорюються з учнем індивідуально.

У третьому та четвертому класах підсумкове оцінювання здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)».

Рівні результатів навчання учнів визначаються за:

рівнем сформованості умінь як складових ключових та предметних компетентностей;

рівнем володіння розумовими операціями: вміння  аналізувати, синтезувати,  порівнювати,  класифікувати,  узагальнювати,  робити висновки тощо;

мірою самостійності у виконанні навчальних завдань;

рівнем сформованості вміння виявляти  проблеми  та  розв’язувати  їх,  висувати і формулювати гіпотези;

рівнем пізнавальної діяльності.

Поточне оцінювання також передбачає залучення учнів до самооцінювання та взаємооцінювання. Вміння самостійно оцінювати власний прогрес, осмислювати свої дії, судження і вчинки має важливе значення в становленні навиків критичного мислення. Взаємооцінювання формує уміння коректно висловлювати думку про результати роботи іншого учня, давати поради щодо його покращення, а також активізує навчання, формує адекватне ставлення до зауважень, рекомендацій, створює відчуття значимості серед однокласників.

Підсумкове оцінювання проводиться в кінці навчального року. Воно фіксує навчальний поступ учня та надає інформацію про навчальний процес в цілому.

Звітування

Школа звітує про успішність учнів та їх досягнення перед батьками за допомогою

  • щорічних звітів у вигляді Свідоцтв Досягнень, де зазначаються здобутки як в особистих досягненнях (старанність, доброзичливість, співпраця з іншими і т.д.), так і в навчальних (мова, математика, мистецтво і т.д.). Один екземпляр отримують батьки. За бажанням, вони можуть призначити зустріч з учителем, щоб обговорити здобутки дитини. Інший екземпляр зберігається в школі, в особистій справі учня.
  • щотижневих повідомлень батькам  з інформацією про матеріал, який вивчався протягом місяця.
  • особистих зустрічей із учителями або адміністрацією (за попередньою домовленістю).

 

Ефективність даної політики підлягає щорічному перегляду.

Остання дата перегляду: 30 травня 2022 рік